Javna tribina „O budućnosti i potrebama nezavisnih medija u BiH”

oktobar 04 2018

Povodom završetka projekta „Formiranje lokalnih neprofitnih media OTV“ u kome je NVO Kvart učestvovao u proteklih jedanest meseci, organizovana je javna tribina na kojoj se govorilo o budućnosti i potrebama neprofitnih medija u Prijedoru, predstavljena su stečena iskustva i rezultati dosadašnjeg  rada i promovisan je dokumentarni film Kreativni potencijali grada Prijedora “Idea Lab”.

Početkom novembra prošle godine započela je realizacija projekta ”Formiranje lokalnih neprofitnih medija OTV na prostoru Zapadnog Balkana” koji je pokrenuo Medijski istraživački centar iz Niša u saradnji sa Centrom za mlade KVART iz Prijedora i drugim organizacijama civilnog društva iz regije (SPONA iz Berana, AKTIS iz Prilepa).  

“Otvorena televizija je koncept alternativnog oblika funkcioniranja medija koji daje priliku za plasiranje medijskog sadržaja koji neće biti cenzurisan ili pod nečijom kontrolom i ima vrlo bitnu funkciju u društvu i vremenu u kojem živimo. Ovaj projekat smo realizovali u saradnji sa partnerima iz Srbije, Crne Gore i Makedonije. Osnovna namjera projekta jeste jačanje lokalnih medija koji bi vodili stvaranju lokalnih televizijskih stanica. Najveći dio projektnih aktivnosti se odnosio na produkciju medijskog sadržaja i edukaciju kadra za rad u potencijalnim lokalnim televizijskim stanicama,” istakao je Branko Ćulibrk, izvršni direktor Centra za mlade KVART.

Branko Culibrk800

Kada govorimo o nezavisnosti neprofitnih medija, bitno je istaći da neprofitni mediji uglavnom zavise od donacija koje primaju, te politika koje donatori imaju. Neki mediji ne žele i ne dozvoljavaju nikakav uticaj na njihove uredničke politike,  ali postoje i oni koji se ne libe tražiti prostor u kojem bi otvarali teme njima bitne, diktirajući time i interes javnosti. Sa druge strane, nezavisni mediji mogu sebi osigurati potpunu nezavisnost od političkih, ekonomskih i svih drugih uticaja i pritisaka koje im režim često nameće.

Panel 800

Jedna od učesnica projekta bila je i Katarina Panić, koja je izrazila zadovoljsto učešćem u projektu i istakla značaj jednog ovakvog pristupa u razvijanju medijske pismenosti i informisanosti kod građana i građanki Prijedora, ali i šire.

Projektne aktivnosti se nisu fokusirale samo na Prijedor, nego su pokušale ispričati i priče iz okolnih mjesta, te samim tim povećati informisanost o mjestima i problemima u manjim lokalnim zajednicama, a o kojima često nemamo predstavu šta se dešava.

Tokom skoro godinu dana rada na projektu objavljeno je više od devedeset priča koje su predstavljene kroz formu teksta ili video priloga, te više od dvije stotine fotografija. Produkciju medijskog sadržaja realizovao je produkcijski tim koji se sastoji od kvalifikovanih osoba spremnih da kritički, otvoreno i profesionalno pišu i izvještavaju o temema bitnim za lokalnu zajednicu.

Maja Ivanović, urednica portala zamisli.ba istakla je da je kroz projektne aktivnosti bila u prilici da učestvuje u edukativnim radionicama i priprema medijski sadržaj, te ukazala na potrebu realizovanja sličnih projekata koji bi imali za cilj problematizovanje priča običnih ljudi, promovisanje pozitivnih priča i razvijanje građanskog novinarstva.

U sklopu projektnih aktivnosti realizovan je i dokumentarac o novoosnovanoj ideji kreativaca pod nazivom Idea Lab koja je nastala kao rezultat saradnje grada i mladih kreativaca.

“Idea Lab je grupa mladih koja se okupila oko ideje razmjene informacija, znanja, vještina i ideja, te ličnog usavršavanja, mada su krajnji ciljevi ove platforme rad na zajedničkim projektima iz obasti kreativne industrije i edukacije u toj istoj oblasti. S obzirom na to da je Idea Lab sasvim slobodna platforma, ideje koje su se pojavile su u najmanju ruku inovativne za područje Balkana i slijede globalne trendove iz oblasti kreativnih industrija kao što su dizajn, moda, video produkcija, videografija i fotografija, muzička produkcija i razvoj aplikacija, kao i projekti iz oblasti čiste obnovljive energije i patenata za urbane gradske prostore”, rekao nam je Boris Majstorović.

Ovu inicijativu finansirala je Evropska unija kroz program malih grantova “Zaštita slobode medija i slobode izražavanja na Zapadnom Balkanu” koji implementira Hrvatsko novinarsko društvo  kao dio regionalnog projekta Regionalna platforma za zagovaranje medijske slobode i sigurnosti medija u regionu Zapadnog Balkana.

Zaključemo je je i to da je ovakav oblik organizovanja u okviru medijske zajednice na prostoru BiH realan i moguć, pod uslovom da se Zakonom o informisanju predvide sredstva koja bi omogućila neprofitnim medijima opstanak na tržištu u konkurenciji sa komercijalnim medijima i javnim medijskim servisom.

 

About the future and needs of independent media

 

Concerning the completion of the project "Formation of Local Non-Profit Media OTVs" in which the center for youth KVART participated in the past eleven months, a public forum on the future and needs of non-profit media was organized, presenting the experiences gained and the results of previous work as well as plans for the future.

At the beginning of November last year, the project Forming of non-profitable local community media ”Open TV”  was launched by the Media Research Center in cooperation with the Youth Center KVART from Prijedor and other civil society organizations from the region (SPONA from Beran, AKTIS from Prilep).

"Open television is the concept of an alternative form of media functioning that gives the opportunity to create media content that will not be censored or under some control and has a very important function in society and in the time we live. We implemented this project in cooperation with partners from Serbia, Montenegro, and Macedonia. The main purpose of the project is to strengthen local media that would lead to the creation of local television stations. Most of the project activities related to the production of media content and the training of staff for work in potential local television stations "said Branko Ćulibrk, Executive Director of the center for youth KVART.

When talking about the future and independence of non-profit media, it is important to point out that non-profit media largely depend on the donations they receive and the policies that donors have. Some media do not want and do not allow any influence on their editorial policy, but there are those who do not hesitate to look for space where they would open their topics, dictating the public interest. On the other hand, independent media can assure full independence from the political, economic, and all other influences and pressures that the regime often imposes on them.

One of the project participants was Katarina Panić, who expressed her satisfaction with the participation in the project and emphasized the importance of such an approach to the development of media literacy and information to the citizens of Prijedor, as well as to the wider area.

Project activities did not focus only on Prijedor, but they also tried to tell the stories from the surrounding places, and thus increase information on places and problems in smaller local communities where we often have no idea what is happening.

During almost a year of project work, more than ninety stories have been published, which are presented through text or video, and over two hundred photos. The production of media content has been realized by a production team consisting of qualified persons willing to write critically, openly and professionally and report on issues relevant to the local community.

Maja Ivanović, editor of the portal zamisli.ba, emphasized that through project activities she was able to participate in educational workshops and prepare media content, and pointed out the need for similar projects that would aim at problematizing stories of ordinary people, promoting positive stories and developing citizen journalism.

It was concluded that such a form of organization within the media community in the territory of Bosnia and Herzegovina is realistic and possible, provided that the Law on Information provides for the means to enable non-profit media survival in the market in competition with commercial media and public media services.

As part of the project activities, a documentary about a newly founded idea of creators was also realized, named Idea Lab, which was the result of cooperation between the city and young creators.

"Idea Lab is a group of young people who have gathered around the idea of sharing information, knowledge, skills, and ideas, and personal training, although the ultimate goals of this platform are working on joint projects from the slump of the creative industry and education in the same field. Since Idea Lab is a completely free platform, ideas that have emerged are at least innovative in the Balkans and follow global trends in the field of creative industries such as design, fashion, video production, video and photography, music production and application development, as well as projects in the field of clean renewable energy and patents for urban areas, "Boris Majstorović told us.

This initiative was funded by the European Union through the Small Grants Program "Protection of Media Freedom and Freedom of Expression in the Western Balkans", which implements the Croatian Journalism Society as part of the regional project Regional Support Platform for Media Freedom and Media Security in the Western Balkans Region.

 

Predstavljanje dokumentarnog filma "Idea Lab" 

Novoosnovana inicijativa kreativaca grada Prijedora  i regije koja nosi naziv “Idea Lab” nastala je kao rezultat saradnje grada i mladih kreativaca.

Iako inicijativa nije postavila starosni limit kao uslov uključivanja, članovi su uglavnom mladi ljudi – studenti, mladi profesionalci, ali i srednjoškolci. Ove grupe okupile su se oko ideje razmjene informacija, znanja, vještina i ideja.

Ova razmjena treba da rezultira zajedničkim projektima iz obasti  kreativne industrije i edukacije u toj istoj oblasti.

S obzirom na to da je Idea Lab sasvim slobodna platforma, ideje koje su se pojavile su u najmanju ruku inovativne za područje Balkana i slijede globalne trendove iz oblasti kreativnih industrija kao sto je dizajn, moda, video produkcija, videografija i fotografija, iz oblasti muzičke produkcije i razvoja aplikacija, kao i projekate iz oblasti čiste obnovljive energije i patenata za urbane gradske prostore.

Kvart 1

Ono što je ovdje najinteresantnije jeste da se uz pomoć izvrsnih ideja dešava integracija mladih ljudi koji do sada nisu imali saradnju na bilo kom nivou. Ova platform omogućila je umrežavanje i povezivanje mladih kreativnih ljudi iz različitih opština i okupila ih oko inovativnih projekata. Mogućnosti edukacije specifično skrojene prema potrebama grupe su takodje savremeni način obrazovanja i prati aktuelne globalne tokove. Sve ovo stvara zdravu jezgru mladih kreativaca koja ima šansu da raste i razvija se samostalno, organski, bez vanjskih negativnih uticaja.

Interesantno će biti posmatrati do koje mjere će se ostvariti početne ideje i koje nove ideje će izaći iz ove platforme.

 

Tekst i video: Boris Majstorović, Đurđa Janković

TEMPLEJT na srpskom800

Prijatelji sajta

Safe Journalism HND Solidarna Actat Kvart komesarijat-za-izbeglice XXZ Pescanik logoo mirc NGTim