Uslovi korišćenja sadržaja Internet stranica Medijski Istraživački Centar na adresi www.mic.org.rs (u daljem tekstu: Uslovi)

Internet prezentaciju www.mic.org.rs (dalje u tekstu: Lokacija) pokrenuo je i uređuje Udruženje građana "Medijski Istraživački Centar".

Prvim korišćenjem Lokacije smatra se da ste se u celosti upoznati sa ovim Uslovima, da su Vam jasni i da ih prihvatate. Ako niste saglasni sa njima, molimo da ne pristupate Lokaciji i ne koristite njen sadržaj. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezano za Uslove, molimo Vas da se obratite našem uredništvu na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Izgled i sadržaj Lokacije i Uslove možemo iz određenih razloga izmeniti, stoga Vas molimo da ih povremeno proučite kako biste se upoznali sa mogućim promenama. Smatra se da Vaše naknadno korištenje Lokacije predstavlja Vaše prihvatanje svih eventualnih izmena Uslova.

Predmetni Uslovi odnose se na nekoliko segmenata:

- Uslovi korišćenja
- Autorska prava
- Garancija i uskraćivanje prava
- Promene i prestanak važenja

1. Uslovi korišćenja

Dopušteno korišćenje

Preuzimanje i ispis obaveštenja, materijala, obrazaca i sl. i pregled drugih materijala i sadržaja na ovoj adresi moguće je samo u lične svrhe. Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, menjanje, reprodukovanje, distribuiranje, učešće u prenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju i svakoj drugoj vrsti upotrebe celovitog sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dela i odabir i usklađivanje njihovog sadržaja, bez izričite dozvole u pisanom obliku Udruženja građana "Medijski Istraživački Centar"  i/ili drugih nosioca prava iskorišćavanja autorskih dela i autora. Ako je takva dozvola izdata, nije dozvoljeno brisati ili menjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili intelektualno vlasništvo.

Korišćenje u komercijalne svrhe

Zabranjeno je koristiti ove stranice u komercijalne svrhe. Svako objavljivanje reklama ili prikupljanje ponuda nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja Udruženja građana "Medijski Istraživački Centar". Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje sramotnih, uvredljivih, vulgarnih, pretećih ili nepristojnih, ili na drugi način neprihvatljivih ili protivzakonitih sadržaja, kao i onih kojima se vrši povreda nekih od prava bilo koje strane i posebno sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posledica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu sa prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizaći. Udruženje građana "Medijski Istraživački Centar" zadržava pravo (ali ne i obavezu) da materijale i sadržaje koje korisnici objavljuju na njhovim stranicama u celosti ili delimično izbriše.

Dostavljanje sadržaja i materijala

Dostavljanjem sadržaja i materijala na ovu adresu, automatski izdajete (ili garantujete da je vlasnik materijala izričito dopustio) Udruženju građana "Medijski Istraživački Centar"  neopoziva, stalna i ekskluzivna prava i licencu za korišćenje, adaptiranje i menjanje, uklapanje u druge radove, prevode, objavljivanje, prenos i distribuciju po čitavom svetu spomenutog materijala u bilo kojem obliku i kroz sve do sada poznate i buduće medije u bilo koju svrhu i bez naknade. Uslovi ove tačke su validni od trenutka dostavljanja materijala u neograničenom vremenskom roku.

2. Autorska prava

Sadržaj ove Lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada Udruženju građana "Medijski Istraživački Centar", ili je ustupljen Udruženju građana "Medijski Istraživački Centar", a u vlasništvu je trećih osoba. Udruženje građana "Medijski Istraživački Centar" takođe poseduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove Lokacije. Nadalje, ova Lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i druge sadržaje intelektualnog vlasništva u posedu Udruženja građana "Medijski Istraživački Centar" ili u vlasništvu trećih osoba, a Udruženju građana "Medijski Istraživački Centar" je nositelj dozvole. Ne smete smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj Lokaciji za upotrebu bez ograničenja. Može se zatražiti dozvola za umnožavanje i/ili korišćenje.

Slike, video i ostali multimedijalni sadržaj

Sve fotografije, slike, video, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju na ovoj Lokaciji isključivo su vlasništvo Udruženja građana "Medijski Istraživački Centar". Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na Lokaciji pripada Udruženju građana "Medijski Istraživački Centar", odnosno trećim osobama-partnerima Udruženju građana "Medijski Istraživački Centar". Sva su prava zadržana. Dozvola se može dati subjektima radi korišćenja tih materijala isključivo u marketinške, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Drugačija upotreba materijala sa Lokacije nije dozvoljena. Takođe, nije dozvoljena upotreba bilo kojeg materijala sa ove Lokacije u vezi sa prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Definisano dopuštenje i način korišćenja sadržaja sa ove Lokacije ne sme se prenositi, podugovarati ili dodeljivati i svaki nameravani i pokušani prenos, podugovaranje ili dodeljivanje smatra će se ništavnim. Medijski korisnici se obavezuju u potpunosti pridržavati ovde utvrđenih ograničenja, uslova i zahteva prilikom korišćenja materijala sa ove Lokacije.

3. Garancije i uskraćivanje prava

Udruženje građana "Medijski Istraživački Centar" će uložiti razuman napor kako bi se na njegovoj Lokaciji objavljivali tačni i aktuelni podaci, ali ne preuzima odgovornost za njihovu tačnost i potpunost kao što ne daje ni pravo prigovora u tom smislu. Osim garancije za usluge/proizvode koje je Udruženje građana "Medijski Istraživački Centar" izričito objavio, Udruženje građana "Medijski Istraživački Centar" naglašava da sve materijale i sadržaje na Lokaciji treba uzeti "takvima kakvi jesu" i da se Udruženje građana "Medijski Istraživački Centar" ne smatra odgovornim za eventualne posledice koje mogu proizići iz drugačijeg tumačenja materijala i sadržaja na Lokaciji. Udruženje građana "Medijski Istraživački Centar" ne garantuje da će ova Lokacija uvek biti dostupna i raspoloživa i da neće sadržavati greške ili viruse. Svaki korisnik izričito i neopozivo prihvata korišćenje ove Lokacije na svoju ličnu odgovornost, bez prava prigovora.

Udruženje građana "Medijski Istraživački Centar" ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posledičnu štetu) koja može biti rezultat korišćenja ili nemogućnosti korišćenja bilo kojeg dela ove Lokacije, ili sadržaja koji su na njoj objavili ili dodali drugi korisnici.

Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste ovu Lokaciju, prihvataju obeštetiti Udruženje građana "Medijski Istraživački Centar" za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavesnim korišćenjem materijala sa Lokacije od istog korisnika, uključujući i bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu ili posledičnu štetu.

Nadalje, Udruženje građana "Medijski Istraživački Centar" i podizvođači/podugovarači ne preuzimaju nikakvu zakonsku odgovornost za tačnost, potpunost ili korisnost podataka, uređaja, proizvoda, usluga ili postupaka ovde prikazanih i ne garantuje da korišćenje informacija, uređaja, proizvoda, usluga ili postupaka neće uznemiravati privatna prava.

Politika zaštite ličnih podataka na Lokaciji

Udruženje građana "Medijski Istraživački Centar"  korisnicima prilikom poseta Lokaciji se obavezuje na tajnost ličnih podataka, osim ako ih korisnik ne želi dobrovoljno otkriti.

Udruženje građana "Medijski Istraživački Centar" se, osim u slučaju zakonske istrage, obavezuje da drugim stranama neće dozvoliti pristup primljenim ličnim podacima.

Prilikom slanja elektronske pošte (e-mail) sa ličnim podacima po kojima je moguće identifiovati korisnika, bilo e-mail porukom sa pitanjem ili komentarom ili preko obrasca koji korisnik dostavlja e-mail poštom, Udruženje građana "Medijski Istraživački Centar" te podatke koristi sa ciljem ispunjenja korisničkih zahteva. Udruženje građana "Medijski Istraživački Centar" zadržava pravo da e-mail korisnika pošalje drugim zaposlenima ili dobavljačima koji mogu bolje odgovoriti na pitanja/zahteve korisnika - stoga Udruženje građana "Medijski Istraživački Centar" zadržava to pravo, sve u svrhu zaštite interesa korisnika.

Maloletne osobe sadržaje na ovoj Lokaciji mogu koristiti isključivo uz dopuštenje roditelje dozvole odnosno na ličnu odgovornost.

Udruženje građana "Medijski Istraživački Centar" zadržava pravo da čuva i arhivira dostavljene lične podatke korisnika, kao i njihove preferencije korišćenja Lokacije, proizvoda i usluga Udruženja građana "Medijski Istraživački Centar"-a. Udruženje građana "Medijski Istraživački Centar" zadržava pravo da dostavljene lične podatke korisnika koristi i statistički obrađuje sa ciljem unapređenja i poboljšanja svojih proizvoda i usluga koje pruža korisnicima kao i sa ciljem poboljšanja strukture i sadržaja Lokacije.

Udruženje građana "Medijski Istraživački Centar" zadržava specijalno pravo da neograničeno arhivira i čuva lične podatke korisnika koji su u vezi sa prethodno obavljenim uslugama ili bilo kojim uspostavljenim poslovnim odnosima za račun korisnika.

Udruženje građana "Medijski Istraživački Centar" nije odgovoran za gubitak ličnih podataka nastao kao posledica kriminalnih i zakonom zabranjenih aktivnosti presretanja komunikacije, krađe i izvršenja malicioznih elektronskih ili fizičkih aktivnosti od strane trećih lica i nije odgovoran za štetu proisteklu iz navedenih aktivnosti, direktnu ili indirektnu.

4. Promene i prestanak uslova korišćenja

Udruženje građana "Medijski Istraživački Centar" zadržava pravo izmene ili prekida svih ili bilo kojeg dela ove Lokacije i Uslova u bilo kojem trenutku. Promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obavešteni. Uslovi se primenjuju do njihovog raskida sa Vaše ili sa strane Udruženja građana "Medijski Istraživački Centar". Vaš raskid, moguć u bilo kojem trenutku, znači prestanak korišćenja ove Lokacije i poništenje svih materijala i sadržaja preuzetih i korištenih sa iste Lokacije.

Za sve ostale aktivnosti korišćenja Lokacije primenjuju se dobri poslovni običaji i norme, kao i pozitivni zakonski propisi.

5. Jezičke nesuglasice

Ukoliko postoje jezičke nesuglasice između Uslova korišćenja na srpskom jeziku i Uslova korišćenja na engleskom jeziku, primenjuju se Uslovi korišćenja na srpskom jeziku.

 

baner

Saint Art Designs / Web Development

Saint Art Designs / Web Development

Prijatelji sajta

Safe Journalism HND Solidarna Actat Kvart komesarijat-za-izbeglice XXZ Pescanik logoo mirc NGTim