Najmanji napredak ostvaren u poboljšavanju životnih uslova Romkinja

januar 31 2018

Aktivnosti na realizaciji Dekade Roma najmanje su dale rezultata u poboljšanju životnih uslova Romkinja, koje su i dalje diskriminisane po osnovu roda i etničke pripadnosti. U patrijahalnoj zajednici, one su u ogromnom procentu nepismene, neobrazovane, nezaposlene, rano stupaju u ugovoreni brak, imaju rane i brojne trudnoće, a u starosti, dominantno, žive same, siromašne, bolesne i bez sredstava za život.

Da bi se promijenio položaj žene RAE populacije, neophodni su dugoročni programi, pokazala je Dekada Roma 2005-2015, sa čime se u svojoj analizi slaže doc. dr Jelena Radulović - sociolog.

Prema navodima dr Radulović, obzirom na izrazito patrijahalni model života romske zajednice, potčinjenost žena, skoro potpunu nepismenost i nepoznavanje osnovnih ženskih, ljudskih, prava, za promjenu položaja žena potrebni su dugoročni planovi.

Ona navodi da je prevashodno potrebno raditi na opismenjavanju žena svih starosnih doba, a programe informisanja o ženskim, ljudskim, pravima i nasilju nad ženama potrebno je provoditi u kontinuitetu u naseljima gdje žive Romi, kao i u obrazovnim institucijama.

Romkinje

Romkinje su u posebno teškom položaju u društvu i izrazito diskriminisana grupa po dva osnova - zbog pripadnosti ženskom polu i zbog etničke pripadnosti. Djevojčice rano stupaju u brak, najčešće neformalni, po ugovoru i za određenu sumu novca, a većina njih rađa djecu još u periodu sopstvenog djetinjstva. Romkinje u prosjeku rađaju znatno više djece od pripadnica ostalih etničkih grupa, a rijatko im se pruža šansa za sticanjem obrazovanja, samostalnim izborom zanimanja i braćnog partnera“, istakla je ova sociološkinja.

Sa mišljenjem dr Radulović slaže se Veselj Beganaj - koordinator Koalicije NVO Romski krug, koji to već godinama javno saopštava. On je kao veliki problem istakao nezaposlenost žena, ali i njihovo uključivanje u kulturna dešavanja unutar same romske zajednice.

Ističući da je programe postizanja rodne ravnopravnosti, planirane za ukupnu populaciju, potrebno učiniti dostupnim i RAE, prije svega osobama ženskog pola, iz NVO Enfants, koja se bavi poboljšanjem uslova života Roma na sjeveru države, posebno obrazovanjem i zdravstvenom zaštitom mladih, navode da je pitanje unapređenja ženske populacije jedno od onih na koja treba obratiti posebnu pažnju.

Oni su naglasili da su prvi koraci na tom planu ostvareni, ilustrujući to podacima o broju mladih Romkinja koje su uključene u obrazovni proces, odnosno na dobijanju osnovnih znanja iz oblasti zdravstvene zaštite, navodeći uporedne podatke o upisu djevojčica u osnovne škole danas i u periodu počatka aktivnosti Dekade Roma.

Ipak, kako su naglasili, pored pomenutog napretka i danas se može konstatovati da su djevojčice iz populacije RAE i dalje prva grupa mladih koji napuštaju tek upisanu osnovnu školu.

Naglašavajući da je obespravljenost žena jedna od glavnih karakteristika RAE porodica i da nije rijedak slučaj da one, usljed toga, proseći ili gatajući u karte, moraju da zarađuju za osnovne životne potrebe kompletne porodice, dr Radulović je navela u svojoj analizi da siromštvo predstavlja faktor koji najviše ugrožava zdravlje ove populacije.

Romkinje su uglavnom nepismene, neobrazovane i nezaposlene, pa nemaju znanja o važnosti i načinu očuvanja zdravlja, a siromsštvo je faktor koji najviše ugrožava zdravlje ove grupe. Romkinje i njihova djeca trpe razne oblike nasilja u porodici i široj zajednici, a nasilje je najčešći vid ugrožavanja njihovih ljudskih prava, ali i njihovog fizičkog i mentalnog zdravlja”, zaključila je u svojoj analizi dr Radulović.

Tanja Radunović

U sljedećem nastavku: Porodice Roma žive od slabo plaćenih fizičkih poslova

001 a TEMPLEJT na srpskom

Prijatelji sajta

Safe Journalism HND Solidarna Actat Kvart komesarijat-za-izbeglice XXZ Pescanik logoo mirc NGTim